>Navigace Hledat

Nová energie

Segment energetických systémů nabízí komplexní paletu řešení reflektujících trend decentralizované energetiky, poptávku po energetické nezávislosti a zvýšené nároky na kvalitu dodávané energie. Bateriová uložiště energie najdou své místo v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie jak v domácnostech – zejména v tzv. ostrovních systémech, kde slouží k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů pro pozdější využití, tak u větších solárních či větrných elektráren coby bateriové stabilizátory, kde aktivně napomáhají integraci těchto zdrojů do sítě. Bezbateriové stabilizátory pak vyrovnávají kolísání síťového napětí, čímž poskytují ochranu a stabilitu pro citlivé aplikace a provozy. Výrobu elektřiny lze zajistit pomocí motorgenerátoru. Pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla lze s výhodou využít kogenerační jednotky, které jsou schopny jako palivo využívat jak konvenční paliva, tak např. bioplyn.

Stabilizátory napětí

Současná legislativa v oblasti energetiky připouští relativně velké kolísání napětí v síti. Je ovšem mnoho aplikací, kde takovéto výkyvy mohou přinášet potíže, či být zcela nepřijatelné. Zejména se jedná o laboratoře, oblast výzkumu a vývoje, hitech průmysl, ale i farmaceutický, chemický průmysl a medicínské aplikace. Tyto problémy aktivně řeší tzv. stabilizátory napětí. Bezbateriové stabilizátory sítě zajišťují velmi stabilní napájení pro všechna připojená zařízení (kolísání pouze 1,5% !). Systém neobsahuje žádné baterie, které by vyžadovaly údržbu a pravidelnou obměnu. Spolu s vysokou účinností systému je tak dosaženo velmi nízkých provozních nákladů po celou dobu životnosti. Pro aplikaci v oblasti obnovitelných zdrojů a jejich integrace do sítě jsou určeny Bateriové stabilizátory (viz. velká bateriová úložiště energie)

Kogenerace

Celá řada aplikací vyžaduje nepřetržitou dodávku elektrické energie – typickým příkladem jsou nemocnice, datová centra, ale i výrobní linky apod. Pro zálohy, kde se předpokládá jen občasné použití, nebo s požadavkem na mobilitu, se nejlépe hodí motorgenerátory s naftovými motory. V případě požadavků na častější užití je ekonomičtější motorgenerátor s plynovým motorem. Je-li požadavek navíc i na výrobu tepla (chladu), je výhodné použít i kombinované zdroje pro výrobu tepla a elektřiny – tzv. kogenerační jednotky. Vyznačují se velmi vysokou účinností využití energie paliva – menší část je využita pro výrobu elektřiny a větší část je využita jako teplo. Vhodné jsou jednak pro hůře situované lokality, kde zákazník zužitkuje veškerou vyrobenou elektřinu i teplo a disponuje plynovou přípojkou, anebo při rekonstrukci plynových kotelen.

Ostrovní systémy

Obavy z rostoucích cen energií, nemožnost či neúměrná finanční náročnost zhotovení elektrické přípojky, anebo touha po nezávislosti na veřejné elektrické síti. To jsou nejčastější důvody pro pořízení tzv. ostrovního systému. Přes den vyrábí solární panely elektrickou energii, která je částečně spotřebovávána a částečně ukládána do baterií pro pozdější spotřebu. V období nedostatku sluneční energie je možno deficit kompenzovat z dalšího zdroje (např. elektrocentrály). Takovýmto způsobem lze zajistit plnohodnotnou energetickou autonomii a naprostou nezávislost při zachování 100% komfortu.

Bateriová uložiště energie

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů přichází i potřeba akumulace takto získané energie jednak na úrovni domácností pro samozásobení elektřinou v době, kdy již slunce nesvítí, anebo akumulace na úrovni distribuční soustavy coby regulační prvek aktivně zabraňující fluktuaci sítě. Domácí uložiště energie jsou určeny především pro ostrovní a hybridní systémy, kdežto velká bateriová uložiště s krátkodobou akumulací najdou svoje uplatnění zejména u velkých solárních a větrných parků, kde se aktivně podílejí na integraci velkých výroben energie do sítě.

Kontakt