>Navigace Hledat

Trakční pohon se používá pro aplikace v manipulační technice, podlahových čisticích strojích, pracovních plošinách, invalidních, či golfových vozících, rolbách, nebo lodích již několik desetiletí. V posledních letech jeho význam stále roste. Příčinou tohoto trendu je především sílící tlak na ekologii, zvyšující se požadavky na kvalitu pracovního prostředí a snaha o úsporu ekonomických nákladů. Tento trend podporuje také příchod nových technologií a neustálé zdokonalování tradičních komponentů. Řešení IBG pro segment trakčního pohonu se týkají správného návrhu bateriových systémů a způsobu nabíjení, od nichž se přímo odvíjí míra provozní připravenosti a spolehlivosti a samozřejmě také investiční i provozní náklady. Více než v jiných segmentech je právě zde velmi důležité nastavení služeb, především servisního a údržbového programu. Dále jsou v řešeních zohledněny specifika jednotlivých typů provozu, protože klienti se rekrutují ze všech oblastí průmyslu, výroby, obchodu a logistiky, zdravotnictví a dalších. Díky více než dvacetiletým zkušenostem společnosti IBG má klient jistotu optimálního řešení této problematiky, což dokazuje počet a význam realizací a především naprosto výsadní postavení společnosti IBG na trhu.

Bateriové systémy

Bateriové systémy jsou z pohledu komponent tvořeny trakčními bateriemi, nabíjecími přístroji a příslušenstvím. V portfoliu komponent IBG je u každé výše uvedené skupiny k dispozici několik technologií a v rámci kombinace těchto technologií mezi sebou dochází k poměrně složité otázce, jak vybrat provozně a ekonomicky funkční bateriový systém. Odpovědí na tuto otázku jsou IBG řešení, které jsou navrženy na základě hloubkové analýzy potřeb a záměrů klienta. Výstupem pro klienta je celkové nastavení provozu trakčního bateriového systému, tzn. definice vhodné technologie baterií a nabíjecích přístrojů, včetně jejich počtu, vhodného příslušenství a schématu provozu a nabíjení. V návrhu řešení se v ekonomické rovině pracuje s celkovými náklady, tzn. nejen s investicemi, ale také s náklady provozními až po likvidaci. Do návrhu řešení je vloženo i optimální nastavení doprovodných služeb, především servisních a dohledových, s cílem maximalizovat životnost celého systému.

Nabíjecí stanice

Každý provozovatel aplikací trakčního pohonu je povinen řešit proces nabíjení a na základě toho nabíjet buď v nabíjecí stanici, nebo v nabíjecím prostoru. V obou případech musí prostory splňovat hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, včetně odvětrání dle normy ČSN EN 62485-3.
Při komplexních návrzích nabíjecích stanic projektuje společnost IBG vždy prostorové uspořádání stanice a v ní umístěných jednotlivých technologií (nabíjecí, ventilační, manipulační) tak, aby se zastavěla pouze nezbytně nutná plocha, a zbytečně se nezabíraly další výrobní, či skladové prostory. Díky vlastním řešením technologie nabíjení, ventilace a vytápění dosahují nabíjecí stanice maximální energetické účinnosti. Další částí řešení je systém na výměnu baterií a vnitřní logistika nabíjecí stanice. Velmi pozitivní z hlediska řízení a kontroly provozu nabíjecí stanice je instalace dohledového a řídícího systému.

Kontakt