>Navigace Hledat

Energetické systémy

Segment energetických systémov  ponúka komplexnú paletu riešení reflektujúcich trend decentralizovanej energetiky, dopyt po energetickú nezávislosť a zvýšené nároky na kvalitu dodávanej energie. Batériové úložiská energie nájdu svoje miesta v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie tak v domácnostiach – hlavne v tzv. ostrovných systémoch, kde slúžia k akumulácii energie z obnoviteľných zdrojov pre neskoršie využite, ako aj v prípade väčších solárnych či veterných elektrárňach, ako batériové stabilizátory, kde aktívne napomáhajú integrácii týchto zdrojov do siete. Bezbatériové stabilizátory vyrovnávajú kolísanie sieťového napätia, čím poskytujú ochranu a stabilitu pre citlivé aplikácie a prevádzky. Výrobu elektriny je možné zaistiť pomocou motorgenerátora. Pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla je možné s výhodou využiť kogeneračné jednotky, ktoré sú schopné ako palivo využívať tak konvenčné palivá, ako aj napr. bioplyn.

Stabilizátory siete

Súčasná legislatíva v oblasti energetiky pripúšťa relatívne veľké kolísanie napätí v sieti. Je však množstvo aplikácií, kde takéto výkyvy môžu prinášať ťažkosti, resp. môžu byť úplne neakceptovateľné. Jedná sa hlavne o laboratóriá, oblasť výskumu a vývoja, hitech priemysel, ale aj farmaceutický, chemický priemysel a medicínske aplikácie. Tieto problémy aktívne riešia tzv. Stabilizátory siete. Bezbatériové stabilizátory siete zabezpečujú veľmi stabilné napájanie pre všetky pripojené zariadenia (kolísanie len 1,5% !). Systém neobsahuje žiadne batérie, ktoré by vyžadovali údržbu a pravidelnú výmenu. Spolu s vysokou účinnosťou systému sú tak dosiahnuté veľmi nízke prevádzkové náklady po celú dobu životnosti. Pre aplikáciu v oblasti obnoviteľných zdrojov a ich integrácie do siete sú určené Batériové stabilizátory (viď Veľké batériové úložiská energie).

Výroba elektrickej a tepelnej energie

Celá rada aplikácií vyžaduje nepretržitú dodávku elektrickej energie – typickým príkladom sú nemocnice, dátové centrá, ale aj výrobné linky a pod. V prípade záložných zariadení, kde sa predpokladá len občasné použitie, alebo s požiadavkou na mobilitu sa najviac hodia motorgenerátory s naftovými motormi. V prípade požiadaviek na častejšie využitie je ekonomickejší motorgenerátor s plynovým motorom. Ak sa medzi požiadavkami objavuje aj výroba tepla (chladu), je výhodné použiť kombinované zdroje pre výrobu tepla a elektriny – tzv. kogeneračné jednotky. Vyznačujú sa veľmi vysokou účinnosťou využitia energie paliva – menšia časť sa využíva na výrobu elektriny a väčšia časť sa využíva ako teplo. Vhodné sú jednak pre vybrané lokality, kde zákazník zužitkuje všetok vyrobenej elektriny i tepla a disponuje plynovou prípojkou, alebo pri rekonštrukcii plynových kotolní.

Ostrovné systémy

Obavy z rastúcich cien energií, nemožnosť či neúmerná finančná náročnosť zhotovenia elektrickej prípojky, alebo túžba po nezávislosti od verejnej elektrickej siete. Tieto sú najčastejšie dôvody pre zaobstaranie tzv. ostrovného systému. Cez deň vyrábajú solárne panely elektrickú energiu, ktorá sa čiastočne spotrebuje a čiastočne ukladá do batérií pre neskoršiu spotrebu. V období nedostatku slnečnej energie je možno deficit kompenzovať z ďalšieho zdroja (napr. elektrocentrály). Takýmto spôsobom je možné zaistiť plnohodnotnú energetickú autonómiu a absolútnu nezávislosť pri zachovaní 100%-ného komfortu.

Batériové úložisko energie

S rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov prichádza i potreba akumulácie takto získanej energie jednak na úrovni domácností pre samozásobovanie elektrinou v dobe, keď slnko nesvieti, alebo akumulácie na úrovni distribučnej sústavy ako regulačný prvok aktívne zabraňujúci fluktuácii siete. Domáce úložiská energie sú určené predovšetkým pre ostrovné a hybridné systémy, kým veľké batériové úložiská s krátkodobou akumuláciou nájdu svoje uplatnenia hlavne vo veľkých solárnych a veterných parkoch, kde sa aktívne podieľajú na integrácii veľkých výrobní sieťovej energie.

Kontakt