>Navigace Hledat

Služby

IBG služby sa prelínajú všetkými segmentmi činnosti spoločnosti IBG. Keďže sú jasne štruktúrované a preddefinované, IBG je pripravená prispôsobiť jednotlivé služby, resp. ich časti priamo na konkrétne špecifiká klienta, tak aby bol vždy dosiahnutý maximálne možný výsledok, tak z prevádzkového, bezpečnostného, ako aj ekonomického pohľadu. Veľkou výhodou pre klienta je veľkosť a rozsah činností spoločnosti IBG, vďaka ktorým je možné prepojiť jednotlivé služby na rôzne produkty a aplikácie, resp. už vo fáze návrhu riešenia pracovať komplexne a hľadať možné synergie.

Predaj

V rámci predajného procesu spoločnosti IBG sa vo väčšine prípadov nejedná len o priamy predaj komponentov alebo služieb. Primárne sa jedná o reťazec podprocesov od analýzy skutočných potrieb klienta, konzultácie, návrhu riešení, cez projekčnú činnosť, až po realizáciu a školenie obsluhy.
Predajný tým IBG aktívne spravuje všetky požiadavky klientov, informuje ich o novinkách a trendoch a zabezpečuje ďalšiu komunikáciu a podporu klientov zo strany IBG a to tak vo fáze predaja, ako aj v popredajnej, prevádzkovej fáze. Využíva k tomu predovšetkým oddelenie technickej podpory predaje.

Pronájom

Pre klientov, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovuje vlastníctvo technológie alebo jednotlivých produktov poskytuje spoločnosť IBG rôzne formy prenájmov. Konkrétna forma sa vždy nastavuje podľa typu produktu, potrebnej doby prenájmu, typu prevádzky a ďalších špecifík. Túto službu má na starosti oddelenie prenájmov a zabezpečuje ju pre všetky tri krajiny pôsobenia IBG. Vďaka tomu disponuje silnou flotilou prenajímateľných produktov a zároveň vysokou flexibilitou v pokrytí požiadaviek klienta.

Servis

Najdôležitejšou popredajnou službou je servis. Každý klient požaduje maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť a naopak minimálnu prevádzkovú nákladovosť dodanej technológie. Pre splnenie tejto požiadavky disponuje IBG s do detailu prepracovanou schémou profylaktických prehliadok a aktívnych údržieb. Samozrejmosťou je odstraňovanie porúch, havárií, či iných kritických situácií v režime 24/7/365. Kompletná servisná činnosť zabezpečuje spoločnosť IBG za pomoci vlastnej siete servisných technikov, hustota ktorých garantuje maximálne efektívne zásahy.

Revízie

V prípade mnohých technických zariadení je legislatíva predpisuje realizovať v predpísaných časových intervaloch revízne prehliadky. IBG nevykonáva len vlastnú revíznu činnosť, ale pomáha klientovi pri stanovení toho, ktoré zariadenia ju potrebujú a kde stačí doporučená profylaktická prehliadka. Je veľmi efektívne pripojiť revíziu k profylaktickým prehliadkam, alebo aktívnym údržbám.

Projekčná činnosť

Pre väčšinu riešení je nutné vytvoriť projektovú dokumentáciu, či už z dôvodov schvaľovacích, alebo realizačných. IBG používa vlastných projektantov, špecialistov na jednotlivé segmenty činnosti spoločnosti. Vďaka tomuto modelu prebiehajú veľmi hladko aj následné realizácie.

Dohliadací centrum

IBG disponuje vlastním systémom diaľkového dohľadu, ktorým je monitorovaná a následne vyhodnocovaná funkcia jednotlivých zariadení. Okrem možností sledovania aktuálnych stavov, alebo získania dát z histórie prevádzky, systém umožňuje vykonať na základe hlásení chýb či problémov okamžité a veľmi efektívne servisné zásahy.

Kontakt