Navigace

Whistleblowing

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace
o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, kterou vykonával nebo se o ní ucházel ve společnosti IBG Česko s.r.o.

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel:

Oznámení může podat každá fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, statutární zástupci společnosti, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací či obdobného plnění apod., dle v § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost IBG nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsob podání oznámení:

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém:

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě:

Compliance manažer: RNDr. Karel Vulterin

Telefon: +420 603 437 078

E-mail: compliance@ibg.cz

  1. Zaslání v elektronické podobě – prostřednictvím oznamovacího formuláře na e-mailovou adresu:

compliance@ibg.cz

  1. Zaslání v listinné podobě – prostřednictvím vytištěného formuláře, v uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL, doručené k rukám Compliance manažera:

Karel Vulterin, IBG Česko s.r.o.,

V Pískovně 2053,

278 01 Kralupy nad Vltavou

  1. Vhozením do schránky pro příjem listinných podání – prostřednictvím vytištěného formuláře, vhozeného do schránky:

Poštovní schránka označená Oznámení

umístěna v recepci

  1. Ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Osobní schůzky jsou uskutečňovány pouze v kanceláři Compliance manažera

 

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká, včetně identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a kontaktní adresu oznamovatele.

Compliance manažer nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřená osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Formulář pro podání oznámení: zde

Postup vypořádání oznámení:

Compliance manažer do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Compliance manažer posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Compliance manažer povinen oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém:

Oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Ochrana oznamovatelů:

Ochrana oznamovatelů se řídí právní úpravou dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele

Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel, nebo další osoby definované zákonem o ochraně oznamovatelů, např. osoba která oznamovateli poskytla pomoc, osoba blízká oznamovateli, kolega apod., byli vystaveni odvetnému opatření.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být považováno za přestupek s uložením pokuty.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.


IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 870 74

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČ: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresní soud Bratislava 1, oddíl s.r.o., vložka 33548/B

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČ: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresní soud v Budapešti

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů