Navigace

Politika IMS

Politika integrovaného systému managementu společnosti IBG Česko s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN ISO 45001:2018 ČSN ISO/IEC 27001:2014

PODNIKATELSKÉ ZAMĚŘENÍ A ODBORNÁ PŮSOBNOST

Společnost IBG Česko s.r.o. (dále jen „IBG“) prochází v současné době nejvýznamnějšími změnami od doby svého založení v roce 2002, zasahující do všech častí společnosti, včetně zásadních změn v technologiích produktů našeho portfolia. Potřeba těchto změn reflektuje současné proměny celého energetického odvětví, které do svého portfolia zařazuje nové moderní trendy vedoucí k dekarbonizaci celého odvětví.

Implementace nové strategie reflektující nové trendy v energetice se dotýká celé společnosti, od produktů a tvorby know-how komplexních řešení IBG, přes organizaci, procesy, až po systémy řízení, reporting a ICT. Velká pozornost je věnovaná především oblasti HR, ať nutnosti obsazení nově vytvořených pozic kompetentními pracovníky, nebo zajištěním kvantity na stávajících pozicích, či sofistikovaného systému vzdělávání, nutného pro udržení dnešních pozic na trhu a schopnosti etablování se v nových produktových a tržních oblastech.

Externí impulsy pro implementaci nové strategie společnosti byly především nové trendy v energetice spojené decentralizací výroby elektrické energie a tepla, startující projekty na bázi P 4.0 a také masivní přechod na technologii lithiových baterií. Interními impulsy bylo především zvýšení produktivity společnosti, optimalizace stávajících procesů a implementace procesů nových, včetně úprav organizační struktury, umožňující další aktivity a růst.

Pro snazší řízení a přehlednou prezentaci činnosti společnosti
jsme její aktivity rozdělili do sedmi oblastí:

 • Decentrální výroba energie
 • Ukládání energie
 • Záložní napájení
 • Non IT infrastruktura datových center
 • Dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu
 • Baterie pro dopravní techniku
 • Trakční bateriové systémy

Cílem implementovaných změn je navázat na dosavadní úspěchy, pozice a zkušenosti společnosti IBG a posunout ji do nových oblastí a produktů, zvýšit obraty a zisky, odlišit se od konkurence, jak rozpětím aktivit a produktů, tak tvorbou vlastních unikátních řešení a tím dlouhodobě stabilizovat celou společnost a zabezpečit její růst.

ZÁVAZEK VRCHOLOVÉHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vrcholové vedení IBG se zavázalo vytvářet potřebné organizační podmínky pro zlepšování efektivity řízení prostřednictvím trvalého zlepšování aplikovaných systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 45001:2018.

Snahou společnosti IBG je rovněž zajistit kontinuitu podnikatelské činnosti společnosti, minimalizovat případné škody předcházením bezpečnostním událostem a deklarovat zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti schopnost chránit data, informace a majetek vlastní i svěřený v souladu s právními a smluvními požadavky. K prosazení Politiky v oblasti bezpečnosti informací je ve společnosti zaveden, udržován a rozvíjen systém řízení bezpečnosti informací bezpečnosti podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Pro splnění svých závazků vrcholové vedení IBG:

 • identifikuje a řídí rizika a příležitosti ovlivňující integrovaný systém managementu k neustálému zvyšování jeho efektivity,
 • zlepšuje procesy výroby, logistiky, obchodu a servisu a zajišťuje dostupné zdroje – finanční, personální, materiálně-technické,
 • zjišťuje spokojenost zákazníků na produkty a technické služby, vybírá a hodnotí dodavatele výrobků a služeb pro zlepšování kvality vyráběných zařízení a prováděného servisu,
 • uplatňuje požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a ochrany životního prostředí,
 • zlepšuje environmentální profil společnosti za účelem ochrany životního prostředí a prevence znečištění, využívá informace o významných environmentálních aspektech a jejich dopadech,
 • průběžně identifikuje nebezpečí, hodnotí rizika v oblasti BOZP, uplatňuje opatření k jejich odstraňování a snižování a zlepšuje výkonnost BOZP,
 • zajišťuje bezpečné, zdraví neohrožující pracovní podmínky a vydává opatření k prevenci úrazů a poškození zdraví,
 • zlepšuje interní i externí komunikaci se zainteresovanými stranami, zejména k zajištění spoluúčasti a projednání otázek týkajících se BOZP se zaměstnanci, případně jejich zástupci, rovněž jako komunikaci se správními orgány.
 • upevňuje povědomí zaměstnanců o významnosti plnění všech povinností v oblasti kvality produktů a služeb, ochrany životního prostředí a BOZP,
 • naplňuje všechny požadavky relevantních právních předpisů, které jsou na společnost v oblasti bezpečnosti informací stanoveny,
 • zajišťuje dostupnost informací kdykoli a kdekoli pro určené pracovníky a subjekty,
 • zajišťuje správnost a pravdivost informací,
 • zabezpečuje přístupnost Informací jen tomu, kdo je potřebuje pro účel výkonu povolání,
 • zajišťuje zaměstnancům trvale vzdělávání v oblasti bezpečnosti informaci,
 • považuje porušení pravidel bezpečnosti informací za hrubé porušení v souladu se zákoníkem práce,
 • zajišťuje, aby přijímaná bezpečnostní opatření byla přímo úměrná míře rizik a míře akceptovatelnosti, stanovené vedením společnosti,
 • bude zvyšovat účinnost systému managementu bezpečnosti informací.

Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti IBG Česko s.r.o.

Aleš Zázvorka
jednatel společnosti

Podepsaný originál dokumentu je k dispozici v sídle společnosti.


IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 870 74

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČ: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresní soud Bratislava 1, oddíl s.r.o., vložka 33548/B

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČ: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresní soud v Budapešti

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů