Navigace

GDPR

Adatkezelési és adatvédelmi alapelvek

 1. A dokumentum célja és a személyes adatok védelme

A weboldalakat, amelyeken éppen tartózkodik, az IBG MAGYARORSZÁG Kft. kezeli. (a továbbiakban csak „Cég“). Cégünk kiemelt figyelmet szentel az Ön személyes adatai védelmének az érvényes és hatályos jogszabályok értelmében, ezeket 2018.5.25-től elsősorban a 2016/679 sz. uniós rendelet („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) jelenti, amelyet Magyarországon további jogszabályok egészítenek ki.

Ezeken a weboldalakon elsősorban a személyes adatai kezelésének módjáról tájékoztatjuk. Az adatkezelés módja az Ön és a Cég között fennálló viszonytól függően változhat (pl. hogy Ön beszállító, ügyfél, látogató vagy álláskereső-e).

 1. Az adatkezelő

A nemzeti és az uniós jogszabályok értelmében az adatkezelő az

IBG Magyarország Kft.,

2117 ISASZEG,

Szentgyörgypuszta 015/91 hrsz.,

Cégjegyzékszám: 13-09-173252

(a továbbiakban csak „Cég“), Személyes adatai kezelése és védelme kapcsán felmerülő bármilyen kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba a: gdpr@ibg.hu e-mail-címen vagy a 00-36-20-250-5845 telefonszámon.

 1. Személyes adatok kategóriái

Cégünk tevékenységei során személyes adatok különböző kategóriáit dolgozza fel. Az ügyfeleinkre, beszállítóinkra és egyéb harmadik felekre vonatkozó személyes adatok kezelésének túlnyomó része a szolgáltatásaink és termékeink kínálatával, rendelkezésre bocsátásával és szállításával kapcsolatos. Elsősorban az alábbi adatkategóriákról szó:

 • Megszólítási és azonosítási adatok (pl. kereszt- és vezetéknév, születési idő);
 • Elérhetőségi adatok (pl. telefonszám, lakcím, e-mail-cím);
 • Fizetéssel kapcsolatos adatok (pl. számlaszám);
 • Leíró jellegű adatok a képi információkat is beleértve;
 • Más személlyel kapcsolatos adatok.
 1. Az adatkezelés célja

A személyesadat-kezelés elsősorban az alábbi célokat követi:

 1. Kereskedelmi/üzleti tevékenység és az azzal kapcsolatos tevékenységek. Ezek a tevékenységek az alábbiakat foglalják magukban:
 • A szerződéses viszonnyal kapcsolatos tárgyalások, amelyek a tulajdonképpeni szerződéskötésen kívül a kalkulációk, ajánlatok és megoldási javaslatok elkészítését is magukban foglalják;
 • Az ügyfelek igényeinek és követelményeinek azonosítása;
 • Szerződések kezelése és megszüntetése;
 1. Állami és egyéb szervek, valamint jogszabályok által szabott követelmények teljesítése;
 2. A Cég jogainak és jogos érdekeinek védelme;
 3. A Cég belső adminisztratív szükségleteinek kielégítése;
 4. A közvetítőkkel és üzleti partnerekkel való kapcsolatok létrehozása, kezelése és megszüntetése;
 5. Fizikai eszközök és immateriális javak védelme kamerafelvételek biztosításával;
 6. Személyes adatok – az ügyfelek és a munkavállalók személyes adatait is beleértve – belső adminisztratív célokból történő továbbítása az IBG csoporton belül;
 7. Az adatkezelés jogalapjai

Cégünk az így lekért és beszerzett személyes adatok kezelését minden esetben a meghatározott adatkezelési célokkal összhangban és az alábbi adatkezelési jogalapok figyelembevételével végzi:

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynél az egyik fél az érintett, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. b) betűje);
 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. c) betűje);
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. f) betűje);
 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. a) betűje).

Az adatkezelés jogos érdekek érvényesítése szempontjából szükséges

Cégünk jogos érdeken alapuló személyesadat-kezelést végez, elsősorban az alábbiak biztosítása érdekében:

 • Az ügyfelek elérhetőségi adatainak átadása alvállalkozók számára;
 • Vagyonvédelem és épületek védelme kamerarendszerrel. 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés

Cégünk nem végez érintett hozzájárulásán alapuló személyesadat-kezelést.

 1. Személyes adatok megosztása

Az ügyfeleinktől és harmadik felektől szerzett személyes adatokat – amelyeket előzetes figyelmeztetés és hozzájárulás nélkül védünk harmadik felek részéről fenyegető visszaélések ellen – kizárólag céges belső szükségleteink kielégítésére használjuk.

Ez alól kivételt képeznek a IBG cégcsoport tagjai (IBG Česko s.r.o., IBG Slovensko s.r.o.), a Cégünk számára támogató szolgáltatásokat (számvitel) nyújtó külső cégek, ellenőrző és felülvizsgáló cégek, cégünk tevékenységei szempontjából elengedhetetlenül fontos szolgáltatásokat (adminisztratív, bérszámfejtési, archiválási, jogi tanácsadási, követeléskezelési stb. szolgáltatásokat) nyújtó cégek, valamint az állami szervek és az önkormányzatok.

A fenti szolgáltatók mindegyikénél (állami szerveken és az önkormányzatokon kívül) szerződéssel biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait az adatvédelmi követelményeinkkel és az érvényes jogszabályokkal összhangban kezeljék.

A személyes adatokat kizárólag az Európai Unión belül dolgozzuk fel úgy, hogy szavatolva legyen azok biztonsága és megfelelő védelme.

 1. Személyes adatainak tárolási időtartama

Az ügyfeleink és harmadik felek személyes adatait csak a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek biztosításához feltétlenül szükséges, ill. az általános érvényű jogszabályokban előírt időtartamig kezeljük és tároljuk.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján szerzett személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 1. Az Ön jogai

Személyes adatai kezelése kapcsán Önnek jogában áll:

 • információt igényelni arról, mely személyes adatait kezeljük, információt kérni a személyesadat-kezelés módjáról és lekérni az általunk kezelt személyes adatait (ún. hozzáféréshez való jog);
 • igényelni személyes adatainak javítását vagy kiegészítését,
 • igényelni személyes adatainak rendszereinkből való törlését, amennyiben:
  • azok további kezelése Cégünk számára nem szükséges,
  • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • jogos kifogást emelt adatai kezelése ellen,
  • azok kezelése jogszerűtlenül történt, vagy
  • azok törlését jogszabály írja elő;
 • korlátozni személyes adatai kezelését (pl. amennyiben Ön úgy vélekedik, hogy az adatkezelés jogszerűtlen, Cégünk pedig éppen ellenőrzi állítása helytállóságát, esetleg arra az időszakra, amíg feldolgozzuk az adatkezelés ellen tett kifogását);
 • visszavonni korábban adott adatkezelési hozzájárulását.

 

Jogában áll továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen.

Amennyiben a fenti jogok közül érvényesíteni szeretné bármelyiket, lépjen kapcsolatba Cégünkkel a feltüntetett e-mail-címen vagy postai címen.

Cégünk tájékoztatja Önt személyes adatait érintő adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az incidens az Ön jogai és kötelezettségei szempontjából magas kockázattal jár.

Panaszával vagy kérdésével jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni a H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C postai vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail-címen.

 


IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg
KSH-szám: 13-09-173252 / ADÓSZÁM: 13043535-2-13 / Budapest Környéki Törvényszék

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság
KSH-szám: 36026506 / ADÓSZÁM: SK2020083186 / Pozsonyi Járási Bíróság, s.r.o. szakasz 33548/B lajstromszám

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Cseh Köztársaság
KSH-szám: 26683229 / ADÓSZÁM: CZ26683229 / Prágai Városi Bíróság, mint cégbíróság, C szakasz 870 74 lajstromszám