Navigace

GDPR

Adatvédelmi szabályzat

Az Ön által meglátogatott weboldalt az IBG Česko s.r.o. társaság (a továbbiakban: “Társaság”) kezeli. Személyes adatai védelméről a Társaság az érvényes és hatályos jogi szabályozással összhangban gondoskodik. 2018. 05. 25-től ezt elsősorban a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) jelenti, amelyet a Cseh Köztársaságban a személyes adatok feldolgozásáról szóló kísérő törvény egészíti ki.

A weboldal ezen része elsősorban az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat tartalmazza. Ez a társasággal fennálló kapcsolatának függvényében változhat (pl. hogy Ön alvállalkozó, ügyfél, látogató vagy állás iránti érdeklődő).

Adatkezelő

A személyes adatok kezelője a nemzeti és az európai jogszabályok értelmében:

IBG Česko s.r.o.
Kralupy nad Vltavou, V Pískovně 2053, irányítószám: 278 01
KSH-szám: 26683229

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: GDPR@ibg.cz vagy telefonszám: +420 315 721 445.

A személyes adatok kategóriái

A Társaság tevékenysége keretén belül személyes adatok különféle kategóriáit dolgozzuk fel. Az ügyfelekkel, alvállalkozókkal és más harmadik felekkel kapcsolatosan kezelt személyes adataink legnagyobb részét szolgáltatásaink és termékeink kínálatával, nyújtásával és biztosításával kapcsolatban őrizzük meg. Ezek elsősorban a következő kategóriák:

 • Címek és azonosító adatok (pl. utónév, vezetéknév, telefon, cím, e-mail);
 • Leíró adatok beleértve képi információkat is
 • Más személyről szóló adatok

Az adatfeldolgozás célja

A személyes adatokat elsősorban a következő célokkal dolgozzuk fel:

 1. Üzleti tevékenységek és az azokból származó tevékenységek folytatása. E tevékenységek végzése a következőket foglalja magában:
 • A szerződéses kapcsolatról folytatott tárgyalás, amely maga a szerződéskötés mellett számítások, ajánlatok és megoldások előkészítését is érinti;
 • Az ügyfelek igényeinek és követelményeinek beazonosítása;
 • A szerződés kezelése és megszüntetése;
 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése és szervizszolgáltatások nyújtása;
 1. Állami és más hatóságok követelményeinek teljesítése, valamint jogszabályokból fakadó jogi kötelezettségek teljesítése;
 2. A Társaság törvény által védett jogainak és jogos érdekeinek védelme;
 3. A Társaság belső adminisztratív szükségletei;
 4. Közvetítőkkel és üzleti partnerekkel fennálló kapcsolatok létesítése, menedzselése és megszüntetése;
 5. Saját szolgáltatások nyújtása (direkt marketing);
 6. Potenciális ügyfelek megszólítása;
 7. Harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak kínálása, valamint személyes adatok harmadik felek részére történő továbbítása e célból;
 8. Személyes adatok IBG társaságon belüli továbbítása belső adminisztratív célokra, ideértve az ügyfelek vagy alkalmazottak személyes adatainak feldolgozását is .

Az adatfeldolgozás jogalapjai

A Társaság a szükséges és megszerzett személyes adatokat a feldolgozás vonatkozó jogalapja alapján csak meghatározott feldolgozási célokra használja fel, nevezetesen:

 • Az adatfeldolgozás elengedhetetlenül szükséges azon szerződés telesítéséhez, amelynek egyik szerződő fele az adatalany, vagy a szóban forgó adatalany kérésére a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések végrehajtásához (GDPR 6. cikk (1) bek. b) betű);
 • Az adatfeldolgozás elengedhetetlenül szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja);
 • Az adatfeldolgozás az adott adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek biztosítsa szempontjából szükséges, kivéve azon eseteket, amikor az adatalany érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek ezen érdekekkel szemben, különösen akkor, ha az érintett gyermek. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);
 • Az adatalany hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célú feldolgozásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Jogos érdekekhez elengedhetetlenül szükséges adatfeldolgozás

A Társaság a személyes adatok feldolgozását különösen a következő jogos érdekek érdekében végzi:

 • A szerződő felektől eltérő személyek adatainak feldolgozása – A Társaság e jogalap alapján a nem szerződő felek személyes adatait dolgozza fel. Ezek elsősorban kapcsolattartók és olyan más személyek, akik személyes adatai elengedhetetlenül szükségesek a szerződéses tevékenységek végzéséhez.
 • Marketingtevékenységek és üzleti tájékoztatók szétküldése – feltéve, hogy az adatalany a körülmények miatt ésszerűen feltételezheti az ilyen jellegű adatfeldolgozást. A direkt marketing a társaság termékeinek meglévő ügyfeleknek történő felkínálását foglalja magába.
 • A Társaság fizikai és immateriális javainak védelme és egyéni biztonság – magába foglalja a kamerarendszeres adatfeldolgozást, valamint a fizikai és IT biztonsági rendszereket. 

Adatalany hozzájárulása alapján végzett adatfeldolgozás

A társaság hozzájárulást kér a személyes adatok feldolgozásához, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Üzletviteli információk gyűjtése és kiértékelése (beleértve a profilalkotást is)

Személyes adatok megosztása

Az ügyfelektől és harmadik felektől begyűjtött összes személyes információt kizárólag a Társaság belső céljaira használjuk fel, megóvjuk és előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül harmadik félnek nem adjuk át.

Kivételt képeznek az IBG csoporthoz tartozó társaságok (IBG Slovensko s.r.o., IBG Magyarország Kft.), a részünkre támogató szolgáltatásokat nyújtó külső társaságok, az ellenőrző és könyvvizsgáló cégek, a tevékenységeinkhez szükséges szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (adminisztratív tevékenységek, bérszámfejtés, archiválás, jogi tanácsadás, követeléskezelés stb.), valamint az állami és önkormányzati hatóságok.

E szolgáltatók mindegyikétől (kivéve az állami és önkormányzati hatóságokat) megköveteljük, hogy az Ön személyes adatait a magánélet védelmének feltételeivel és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban dolgozzák fel.

A személyes adatokat biztonságuk és megfelelő védelmük érdekében kizárólag az EU-n belül dolgozzuk fel.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az ügyfelek és harmadik felek személyes adatait a szerződésbe foglalt összes jog és kötelezettség biztosításához szükséges ideig dolgozzuk fel és tároljuk, valamint addig, amíg az adatok tárolására az általánosan kötelező érvényű jogszabályok köteleznek minket.

Az önkéntes hozzájárulás alapján megszerzett személyes adatok feldolgozását az Ön hozzájárulásának visszavonásáig végezzük.

Az Ön jogai

Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatosan Önt a következő jogok illetik meg:

 • kérésére információkkal szolgálunk Önnek arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, továbbá e feldolgozással kapcsolatos egyéb információkat bocsátunk a rendelkezésére, beleértve a feldolgozott személyes adatok másolatait is (úgynevezett hozzáférési jog);
 • kérésre kijavítsuk vagy kiegészítsük személyes adatait;
 • töröljük személyes adatait rendszerünkből, amennyiben:
  • nincs többé szükségünk rájuk a további feldolgozáshoz,
  • visszavonta az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását,
  • jogosan kifogásolta az adatok feldolgozását,
  • jogellenesen kerültek feldolgozásra, vagy
  • a jogszabályi előírások értelmében törölni kell őket;
 • korlátozhatja személyes adatainak feldolgozását (pl. ha azt állítja, hogy a feldolgozás jogellenes, és mi leellenőrizzük a szóban forgó állítás valódiságát, vagy amíg a feldolgozással kapcsolatos kifogása nem kerül megoldásra);
 • hozzájárulása visszavonása alapján abbahagyjuk azon személyes adatai feldolgozását, amelyek feldolgozását engedélyezte a számunkra.

Továbbá jogában áll kifogásolni személyes adatainak feldolgozását.

Ha e jogok bármelyikét érvényesíteni szeretné, kérjük, jelezze ezt számunkra a fenti e-mailen vagy levelezési címen.

Értesíteni fogjuk személyes adatai biztonságának bármilyen esetleges megsértéséről is, ha az jelentős mértékben veszélyeztetné az Ön jogait és kötelességeit.

Joga van továbbá arra is, hogy panaszával vagy indítványával az Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon, kapcsolat: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, e-mail: posta@uoou.cz, ügyfélkapu: qkbaa2n


IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg
KSH-szám: 13-09-173252 / ADÓSZÁM: 13043535-2-13 / Budapest Környéki Törvényszék

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság
KSH-szám: 36026506 / ADÓSZÁM: SK2020083186 / Pozsonyi Járási Bíróság, s.r.o. szakasz 33548/B lajstromszám

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Cseh Köztársaság
KSH-szám: 26683229 / ADÓSZÁM: CZ26683229 / Prágai Városi Bíróság, mint cégbíróság, C szakasz 870 74 lajstromszám

Hozzájárulok személyes adataim üzleti célú feldolgozásához (GDPR)