Navigace

Spracovanie osobných údajov

Zásady spracovania  a ochrany osobných  údajov

 1. Účel dokumentu a ochrana osobných údajov

Webové stránky, na ktorých sa práve nachádzate, sú spravované spoločnosťou IBG Slovensko, s.r.o. (ďalej iba Spoločnosťou). V Spoločnosti dbáme na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorá od 25. 5. 2018 predstavuje najmä nariadenie EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zjednodušene „GDPR“), ktoré je v Slovenskej republike doplnené sprievodným zákonom o spracovaní osobných údajov zákonom č.18 / 2018 Zz

Táto časť webových stránok obsahuje najmä informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Môže sa líšiť v závislosti od vášho vzťahu k spoločnostiam (napr. Dodávateľ, Zákazník, návštevník alebo uchádzač o zamestnanie).

 1. Správca osobných údajov
  Správca osobných údajov podľa vnútroštátnych a európskych právnych predpisov je:IBG Slovensko, s.r.o.
  Šenkvická cesta 11
  902 01 Pezinok
  IČO: 36026506

  (ďalej len Spoločnosť). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu: GDPR@ibg.sk , alebo na telefónnom čísle +421 915 691 726.

 2. Kategórie osobných údajov
  V rámci činností Spoločnosti spracovávame rôzne kategórie osobných údajov. Najväčšia časť osobných údajov, ktoré spracovávame je o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných tretích stranách. Údaje vedieme v súvislosti s ponukou, poskytovaním a zabezpečovaním našich služieb a produktov. Jedná sa predovšetkým o kategórie:
 • Adresné a identifikačné údaje (napr. meno , rodinný stav, dátum narodenia )
  • Kontaktné údaje (napríklad telefón, adresa, e-mail)
  • Platobné údaje (napríklad číslo účtu)
  • Popisné údaje včítane obrazových informácií
  • Údaje o inej osobe.
 1. Účely spracovania 

Osobné údaje sa spracovávajú najmä na nižšie uvedené účely:

 1. Výkon obchodnej činnosti a činnosti z nej vyplývajúcich. Výkon týchto činností zahŕňa:
 • Jednanie o zmluvnom vzťahu, ktoré se týká mimo samotného uzatvorenia  zmluvy a prípravy kalkulácií, ponúk a návrhov riešení
 • Zisťovanie potrieb a požiadaviek zákazníka;
 • Správu zmluvného vzťahu a ukončenia zmluvy;
 1. Plnenie požiadaviek štátnych a iných orgánov a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov;
 2. Ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti;
 3. Vnútorné administratívne potreby spoločností;
 4. Vytvorenie, správa a ukončenie vzťahov so sprostredkovateľmi a obchodnými partnermi;
 5. Ochrana fyzického a nehmotného majetku s obstaraním kamerových záznamov;

Odovzdávanie  osobných údajov v rámci Spoločnosti  pre vnútorné administratívne účely, vrátane spracovania osobných údajov zákazníkov alebo zamestnancov.

 1. Právne základy spracovania

Spoločnosť vždy spracováva takto požadované a získané osobné údaje iba na vymedzené účely spracovania na základe príslušných právnych základov spracovania a na:
(Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR),  vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov;
• Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie právneho záväzku, ktorý sa vzťahuje na správcu (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR);
• Osoba, ktorá má záujem o ochranu osobných údajov, najmä v prípadoch, keď majú prednosť pred záujmami alebo základnými právami a slobodou osobného údaju, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je predmetom údajov dieťa (článok 6 ods. f) GDPR);
• Subjekt údajov udelil súhlas s spracovaním svojich osobných údajov na jedno alebo viac konkrétnych účelov (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR).

 

Spracovanie nevyhnutných, na účely oprávnených záujmov

Spoločnosť spracováva osobné údaje na účely oprávněného záujmu predovšetkým pre:
• zhromažďovanie informácií v elektronickej korešpondencii;
• zabezpečenie hmotného a nehmotného majetku spoločnosti a bezpečnosti osôb – zahŕňa spracovanie pomocou kamerového systému a systémov fyzickej a IT bezpečnosti;
• Vytvorenie štatistiky z údajov spoločnosti zahŕňajúce klientov spoločnosti a dodávateľa.

Spracovanie na základe súhlasu subjektu údajov

Spoločnosť nespracúvava  žiadne osobné údaje na základe súhlasu od subjektu údajov.

 1. Zdieľanie osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využíváme výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chráníme  pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú spoločnosti spadajúce do skupiny spoločností IBG (IBG Česko sro, IBG Magyarorság Kft.), Externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú podporné služby, kontrolné a audítorské spoločnosti pre poskytovanie služieb potrebných na výkon našej činnosti (administratívne činnosti, vedenie mzdovej agendy, archivácia , právne poradenstvo, správa pohľadávok atď.) a orgány štátnej správy a samosprávy.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme spracovanie osobných údajov v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Osobné údaje spracovávajú iba v rámci EÚ tak, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a zodpovedajúca ochrana.

 1. Doba, po ktorú vaše osobné údaje zpracováváme

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán sa spracovávajú a uchovávajú počas obdobia nevyhnutne potrebného na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z tejto zmluvy a ďalej po dobu, po ktorej sú povinné údaje uchovávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje získané na základe dobrovolného súhlasu, spracovávame do odvolania Vašeho súhlasu.

 1. Vaše práva

V súvislosti s spracovaním osobných údajov máte právo aby sme Vám :

 • na Vašu žiadosť poskytli informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame, a ďalšie informácie o tomto spracovaní, vrátane kópie spracovaných osobných údajov (tzv. Právo na prístup);
 • na Vašu požiadavku vykonali opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov;
 • vymazali Vaše osobné údaje z našich systémov, ak:

o ich už nepotrebujeme pre ďalšie spracovanie,

o pri ktorých  ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním,

o ak ste oprávneně vzniesli námietku proti ich spracovaniu,

o boli spracované nezákonne alebo musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

 • obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (napr.ak tvrdíte, že je spracovanie nezákonné a my overujeme pravdivosť takehoto tvrdenia, alebo kým bude vyriešená vaša námietka proti spracovaniu);
 • na základe vašeho odvolania súhlasu prestali spracovať osobné údaje, ku ktorých spracovaniu ste  nám poskytli súhlas.

Ďalej  máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu Všich osobných údajov.

Pokiaľ chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, ozvite sa nám na vyššie uvedený e-mail alebo korešpondenčnú adresu .

Budeme Vám tiež oznamovať prípadné porušenie  zabezpečenie Vašich osobných údajov , pokiaľ takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre Vaše práva a povinnosti.

Máte tiež právo obrátiť sa so svojou  sťažnosťou  alebo podnetom  na Úrad pre ochranu osobných údajov, kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo e-mailom: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

 

 

 


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti