Navigace

Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Webové stránky, na ktorých sa práve nachádzate, sú spravované spoločnosťou IBG Česko s.r.o. (ďalej len Spoločnosť). V Spoločnosti dbáme na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä nariadenie EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene „GDPR“), ktoré je v Českej republike doplnené sprievodným zákonom o spracovaní osobných údajov.

Táto časť webových stránok obsahuje najmä informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje. To sa môže líšiť v závislosti od vášho vzťahu so Spoločnosťou (napr. ak ste dodávateľ, zákazník, návšteva alebo uchádzač o zamestnanie).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

IBG Česko s.r.o.
Kralupy nad Vltavou, V Pískovně 2053, PSČ 278 01
IČ: 26683229

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: GDPR@ibg.cz alebo telefónnom čísle +420 315 721 445.

Kategórie osobných údajov

V rámci činností Spoločnosti spracovávame rôzne kategórie osobných údajov. Najväčšia časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných tretích stranách, vedieme v súvislosti s ponukou, poskytovaním a zaistením našich služieb a produktov. Ide predovšetkým o kategórie:

 • Adresné a identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mail)
 • Popisné údaje vr. obrazových informácií
 • Údaje o inej osobe

Účely spracovania

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na nižšie uvedené účely:

 1. Výkon obchodnej činnosti a činností z nej vyplývajúcich. Výkon týchto činností zahŕňa:
 • rokovanie o zmluvnom vzťahu, ktoré sa týka okrem samotného uzavretia zmluvy aj prípravy kalkulácií, ponúk a návrhov riešení,
 • zisťovanie potrieb a požiadaviek zákazníka,
 • správu zmluvného kontraktu a ukončenie zmluvy,
 • plnenie záväzkov zo zmluvy a poskytovanie servisných služieb.
 1. Plnenie požiadaviek štátnych a iných orgánov a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 2. Ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti.
 3. Vnútorné administratívne potreby Spoločnosti.
 4. Vznik, správa a ukončenie vzťahov so sprostredkovateľmi a obchodnými partnermi.
 5. Ponúkanie vlastných služieb (priamy marketing).
 6. Oslovovanie potenciálnych zákazníkov.
 7. Ponúkanie výrobkov a služieb tretích strán a odovzdávanie osobných údajov tretím stranám na tento účel.
 8. Odovzdávanie osobných údajov v rámci spoločností IBG na vnútorné administratívne účely vrátane spracovania osobných údajov zákazníkov či zamestnancov.

Právne základy spracovania

Spoločnosť vždy spracováva takto požadované a získané osobné údaje iba na vymedzené účely spracovania na základe príslušných právnych základov spracovania, a to:

 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa či tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
 • dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden či viac konkrétnych účelov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov

Spoločnosť spracováva osobné údaje na účely oprávneného záujmu, najmä na:

 • spracovanie údajov nezmluvných strán – Spoločnosť spracováva na tomto právnom základe osobné údaje osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou. Ide najmä o kontaktné a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na výkon zmluvnej činnosti;
 • marketingové aktivity a rozosielanie obchodných oznamov – pri naplnení podmienky, že dotknutá osoba také spracovanie môže vzhľadom na okolnosti dôvodne predpokladať. Priamy marketing zahŕňa ponúkanie produktov Spoločnosti súčasným zákazníkom;
 • ochranu fyzického a nehmotného majetku spoločnosti a bezpečnosti osôb – zahŕňa spracovanie pomocou kamerového systému a systémov fyzickej a IT bezpečnosti. 

Spracovanie na základe súhlasu dotknutej osoby

Spoločnosť žiada o súhlas so spracovaním osobných údajov najmä na:

 • zber a vyhodnocovanie informácií (vr. profilovania) v rámci obchodu.

Sprístupňovanie osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne na vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú spoločnosti spadajúce do skupiny spoločností IBG (IBG Slovensko s.r.o, IBG Magyarország Kft.), externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby, kontrolné a audítorské spoločnosti, poskytovatelia služieb nevyhnutných pre výkon našej činnosti (administratívne činnosti, vedenie mzdovej agendy, archivácia, právne poradenstvo, správa pohľadávok a pod.) a orgány štátnej správy a samosprávy.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (okrem orgánov štátnej správy a samosprávy), aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Osobné údaje spracovávame iba v rámci EÚ tak, aby bola zaistená ich bezpečnosť a zodpovedajúca ochrana.

Obdobie, počas ktorého vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a ďalej v čase, počas ktorého sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje získané na základe dobrovoľného súhlasu spracovávame do odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo, aby sme:

 • vám na vašu žiadosť poskytli informácie o tom, aké údaje o vás spracovávame, a ďalšie informácie o tomto spracovaní vrátane kópie spracovávaných osobných údajov (tzv. právo na prístup);
 • na vašu žiadosť urobili opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov;
 • vymazali vaše osobné údaje z našich systémov, pokiaľ:
  • ich už nepotrebujeme na ďalšie spracovanie,
  • ste odvolali svoj súhlas na ich spracovanie,
  • ste oprávnene vzniesli námietku proti ich spracovaniu,
  • boli spracované nezákonne alebo
  • musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (napr. pokiaľ tvrdíte, že je spracovanie nezákonné a my overujeme pravdivosť takého tvrdenia, alebo v čase, než bude vyriešená vaša námietka proti spracovaniu);
 • na základe vášho odvolania súhlasu prestali spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovanie ste nám udelili súhlas.

Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Pokiaľ chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, ozvite sa nám na vyššie uvedený e-mail alebo korešpondenčnú adresu.

Budeme vám tiež oznamovať prípadné porušenie zabezpečenia vašich osobných údajov, pokiaľ také porušenie predstavuje vysoké riziko pre vaše práva a povinnosti.

Máte tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, dátová schránka: qkbaa2n


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov