Navigace

Politika IMS

Politika kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a systému manažmentu bezpečnosti informácií spoločnosti IBG Česko s.r.o.

Politika spoločenskej zodpovednosti IBG Slovensko, s.r.o.

                                                                                                                SA 8000 : 2014

PODNIKATEĽSKÉ ZAMERANIE A ODBORNÁ PÔSOBNOSŤ

Dosiahnutie stanovených cieľov v nosnej trakčnej oblasti, významné zmeny technológií a smerovanie v nových segmentoch postavili spoločnosť IBG Slovensko, s.r.o. pred najväčšiu výzvu od svojho založenia. Potreba transformácie spoločnosti IBG nadväzuje na definovanú stratégiu a ciele z roku 2017, ktorá reaguje na nové technologické trendy, najmä  masívny prechod na lítium-iónové batérie vo všetkých oblastiach, ale aj automatizáciu výrobných a logistických procesov či decentralizáciu výroby energie s kladeným dôrazom na minimalizáciu environmentálnej záťaže.

Realizácia cieľov stratégie „2020“ sa z veľkej časti týka celej spoločnosti od produktu cez komplexné riešenia až po systémové riadenie a nastavenia jednotlivých procesov. Pre stabilizáciu súčasnej pozície na trhu a úspešný prienik do nových trhových segmentov je kľúčové využitie kvality interných ľudských zdrojov v spojení so systematickým vzdelávaním a taktiež na nutnosť obsadzovania nových pozícií pre zabezpečenie ďalších aktivít a expanziu. Samozrejmosťou je zvýšenie produktivity spojená s optimalizáciou súčasných a postupnou úspešnou implementáciou nových procesov naprieč celou spoločnosťou.

 

Základné oblasti činností spoločnosti IBG:

 • Mobilita
 • Energetika
 • Záložné napájanie
 • Dátové centrá
 • Dohľad a riadenie

 

Strategické ciele spoločnosti stanovené pre rok 2020 nadväzujú na doterajšie úspechy a skúsenosti spoločnosti. Vlastnými unikátnymi riešeniami, rozšírenými obchodnými aktivitami a odlíšením sa od konkurencie je cieľom dosiahnuť zvýšenie obratu, zvýšenie zisku a zabezpečenie dlhodobého stabilného rastu spoločnosti.

ZÁVÄZOK vrcholového vedenia SPOLOČNOSTI

Vrcholové vedenie IBG sa plne stotožňuje s požiadavkami štandardu spoločenskej zodpovednosti SA 8000 a zaväzuje sa k vyčleneniu potrebných zdrojov pre udržiavanie a ďalšie zlepšovanie procesov pre ich naplnenie. Vedenie spoločnosti rozhodlo k prijatiu týchto zásad:

 • dodržiavať legislatívne požiadavky a požiadavky spoločenskej zodpovednosti podľa princípov normy SA 8000, vrátane hlavných medzinárodných nástrojov (Dohody ILO – International Labour Organization a OSN),
 • nevyužívať akúkoľvek formu detskej práce, nútenej práce a dbať na zvýšenú ochranu mladistvých zamestnancov, tehotných zamestnankýň, dojčiacich zamestnankýň a zamestnankýň matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, pred výkonom rizikových a zakázaných prác,
 • zamestnávať pracovníkov len na základe zmlúv uzavretých podľa platných právnych predpisov, vyplácať im dohodnutú mzdu a hradiť odvody sociálneho a zdravotného poistenia,
 • dodržiavať legislatívne požiadavky týkajúce sa pracovného času, čerpanie dovolenky, práce nadčas a vo štátne sviatky,
 • rokovať so všetkými zamestnancami dôstojne, s úctou a potláčať všetky formy diskriminácie, nerovného rokovania, obťažovanie, krutého či neľudského zaobchádzania,
 • dodržiavať právo na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania zamestnancov,
 • podporovať vzdelávanie zamestnancov pre výkon pracovných funkcií a ich ďalší rozvoj,
 • zabezpečiť primerané podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uplatňovať preventívne opatrenia na predchádzanie možného vzniku úrazov a ujmy na zdraví,
 • vykonávať výber a hodnotenie dodávateľov z hľadiska dodržiavania požiadaviek spoločenskej zodpovednosti,
 • aktívne komunikovať so zamestnancami a ostatnými zainteresovanými stranami ohľadom ich požiadaviek a riešenie sťažností,
 • napĺňať a pravidelne preskúmavať politiku a uplatňovaní požiadaviek spoločenskej zodpovednosti,
 • oznamovať túto politiku zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám.

Politika spoločenskej zodpovednosti je záväzná pre všetkých zamestnancov IBG Slovensko, s.r.o., ktorí sú povinní dbať ich zásad.

 

V Pezinku, dňa 1.7.2020

 

Ing. Attila Danko

konateľ spoločnosti


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov