Navigace

Politika IMS

Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti IBG Slovensko, s.r.o.

STN EN ISO 9001:2016                      STN EN ISO 14001:2016                     SA 8000:2014

STN ISO 45001:2019                          STN ISO/IEC 27001:2014

 

 

PODNIKATEĽSKÉ ZAMERANIE A ODBORNÁ PÔSOBNOSŤ

Dosiahnutie stanovených cieľov v nosnej trakčnej oblasti, významné zmeny technológií a smerovanie v nových segmentoch postavili spoločnosť IBG Slovensko, s.r.o. pred najväčšiu výzvu od svojho založenia. Potreba transformácie spoločnosti IBG nadväzuje na definovanú stratégiu a ciele z roku 2017, ktorá reaguje na nové technologické trendy, najmä  masívny prechod na lítium-iónové batérie vo všetkých oblastiach, ale aj automatizáciu výrobných a logistických procesov či decentralizáciu výroby energie s kladeným dôrazom na minimalizáciu environmentálnej záťaže.

Realizácia cieľov stratégie „2020“ sa z veľkej časti týka celej spoločnosti od produktu cez komplexné riešenia až po systémové riadenie a nastavenia jednotlivých procesov. Pre stabilizáciu súčasnej pozície na trhu a úspešný prienik do nových trhových segmentov je kľúčové využitie kvality interných ľudských zdrojov v spojení so systematickým vzdelávaním a taktiež na nutnosť obsadzovania nových pozícií pre zabezpečenie ďalších aktivít a expanziu. Samozrejmosťou je zvýšenie produktivity spojená s optimalizáciou súčasných a postupnou úspešnou implementáciou nových procesov naprieč celou spoločnosťou.

 

Základné oblasti činností spoločnosti IBG:

 • Mobilita
 • Energetika
 • Záložné napájanie
 • Dátové centrá
 • Dohľad a riadenie

 

Strategické ciele spoločnosti stanovené pre rok 2020 nadväzujú na doterajšie úspechy a skúsenosti spoločnosti. Vlastnými unikátnymi riešeniami, rozšírenými obchodnými aktivitami a odlíšením sa od konkurencie je cieľom dosiahnuť zvýšenie obratu, zvýšenie zisku a zabezpečenie dlhodobého stabilného rastu spoločnosti.

 

ZÁVÄZOK vrcholového vedenia SPOLOČNOSTI

Vrcholové vedenie IBG sa zaviazalo vytvárať potrebné organizačné podmienky pre zlepšovanie efektivity riadenia prostredníctvom trvalého zlepšovania aplikovaných systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016, environmentálneho manažmentu podľa STN EN ISO 14001: 2016 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001: 2018.

Snahou spoločnosti IBG je tiež zabezpečiť kontinuitu podnikateľskej činnosti spoločnosti, minimalizovať prípadné škody predchádzaním bezpečnostným udalostiam a deklarovať zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom a verejnosti schopnosť chrániť dáta, informácie a majetok vlastný i zverený v súlade s právnymi a zmluvnými požiadavkami. K presadeniu Politiky v oblasti bezpečnosti informácií je v spoločnosti zavedený, udržiavaný a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001: 2014.

Pre splnenie svojich záväzkov vrcholové vedenie IBG:

 • identifikuje a riadi riziká a príležitosti ovplyvňujúce integrovaný systém manažmentu k neustálemu zvyšovaniu jeho efektívnosti,
 • zlepšuje procesy logistiky, obchodu a servisu a zaisťuje dostupné zdroje – finančné, personálne, materiálno-technické,
 • zisťuje spokojnosť zákazníkov na produkty a technické služby, vyberá a hodnotí dodávateľov výrobkov a služieb pre zlepšovanie kvality poskytovaných produktov a vykonávaného servisu,
 • uplatňuje požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky v oblasti manažmentu kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a ochrany životného prostredia,
 • zlepšuje environmentálny profil spoločnosti za účelom ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania, využíva informácie o významných environmentálnych aspektoch a ich účinkoch,
 • priebežne identifikuje nebezpečenstvo, hodnotí riziká v oblasti BOZP, uplatňuje opatrenia na ich odstraňovaní a znižovaní a zlepšuje výkonnosť BOZP,
 • zaisťuje bezpečné, zdravie neohrozujúce pracovné podmienky a vydáva opatrenia k prevencii úrazov a poškodenia zdravia,
 • zlepšuje internú i externú komunikáciu so zainteresovanými stranami, najmä na zabezpečenie spoluúčasti a prerokovanie otázok týkajúcich sa BOZP so zamestnancami, prípadne ich zástupcami, rovnako ako komunikáciu so správnymi orgánmi.
 • upevňuje povedomie zamestnancov o významnosti plnenia všetkých povinností v oblasti kvality produktov a služieb, ochrany životného prostredia a BOZP,
 • napĺňa všetky požiadavky relevantných právnych predpisov, ktoré sú na spoločnosť stanovené v oblasti bezpečnosti informácií,
 • zabezpečuje dostupnosť informácií kedykoľvek a kdekoľvek pre určených pracovníkov a subjektov,
 • zabezpečuje správnosť a pravdivosť informácií,
 • zabezpečuje prístupnosť Informácií len tomu, kto ich potrebuje pre účel výkonu povolania,
 • zabezpečuje zamestnancom trvalé vzdelávanie v oblasti bezpečnosti informácií,
 • považuje porušenie pravidiel bezpečnosti informácií za hrubé porušenie v súlade so Zákonníkom práce,
 • zabezpečuje, aby prijímané bezpečnostné opatrenia boli priamo úmerná miere rizika a miere akceptovateľnosti,
 • zvyšuje účinnosť systému manažérstva bezpečnosti informácií.

 

Vrcholové vedenie IBG sa takisto plne stotožňuje s požiadavkami štandardu spoločenskej zodpovednosti SA 8000 a zaväzuje sa k vyčleneniu potrebných zdrojov pre udržiavanie a ďalšie zlepšovanie procesov pre ich naplnenie. Vedenie spoločnosti rozhodlo k prijatiu týchto zásad:

 • dodržiavať legislatívne požiadavky a požiadavky spoločenskej zodpovednosti podľa princípov normy SA 8000, vrátane hlavných medzinárodných nástrojov (Dohody ILO – International Labour Organization a OSN),
 • nevyužívať akúkoľvek formu detskej práce, nútenej práce a dbať na zvýšenú ochranu mladistvých zamestnancov, tehotných zamestnankýň, dojčiacich zamestnankýň a zamestnankýň matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, pred výkonom rizikových a zakázaných prác,
 • zamestnávať pracovníkov len na základe zmlúv uzavretých podľa platných právnych predpisov, vyplácať im dohodnutú mzdu a hradiť odvody sociálneho a zdravotného poistenia,
 • dodržiavať legislatívne požiadavky týkajúce sa pracovného času, čerpanie dovolenky, práce nadčas a vo štátne sviatky,
 • rokovať so všetkými zamestnancami dôstojne, s úctou a potláčať všetky formy diskriminácie, nerovného rokovania, obťažovanie, krutého či neľudského zaobchádzania,
 • dodržiavať právo na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania zamestnancov,
 • podporovať vzdelávanie zamestnancov pre výkon pracovných funkcií a ich ďalší rozvoj,
 • zabezpečiť primerané podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uplatňovať preventívne opatrenia na predchádzanie možného vzniku úrazov a ujmy na zdraví,
 • vykonávať výber a hodnotenie dodávateľov z hľadiska dodržiavania požiadaviek spoločenskej zodpovednosti,
 • aktívne komunikovať so zamestnancami a ostatnými zainteresovanými stranami ohľadom ich požiadaviek a riešenie sťažností,
 • napĺňať a pravidelne preskúmavať politiku a uplatňovaní požiadaviek spoločenskej zodpovednosti,
 • oznamovať túto politiku zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám.

 

Politika integrovaného systému manažmentu je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti IBG Slovensko, s.r.o.

 

V Pezinku, dňa 1.7.2020

POLITIKA FUNKCIE ÚDRŽBY

Vedenie spoločnosti IBG Slovensko, s. r. o., Šenkvická cesta 11,902 01 Pezinok deklaruje nasledovnú politiku funkcie údržby:

 • Realizovať proces funkcie údržby vysokej odbornej úrovni pri zachovaní nezávislosti            a pôsobiť nediskriminačne voči zákazníkom.
 • Serióznosť, stabilita a dôveryhodnosť z pohľadu zákazníka sa budú uskutočňovať realizáciou v zmysle našich cieľov.
 • Vysokú odbornú úroveň spoločnosti dosahovať výberom vysokokvalifikovaného a skúseného personálu.
 • Zvyšovať odbornú spôsobilosť personálu nepretržitým vzdelávaním na školeniach                 a seminároch.
 • Stabiln
 • Zabezpečá orientácia pre získaný rozsah funkcie údržby.iť efektívne vynakladanie zdrojov a sústredenie sa na odborný rast personálu spoločnosti.
 • Náš zákazník je na prvom mieste, pretože jeho spokojnosť je naším prvoradým cieľom. Dôvera zákazníka je základom našej existencie, čo je hlavný dôvod, ktorý nás vedie k vyjadreniu záväzku plniť požiadavky a trvalo zlepšovať vlastný systém funkcie údržby.
 • Prezentovať spoločnosť na všetkých úrovniach masovokomunikačných prostriedkov.

 

 

Pezinok, dňa 23. 06.2023

 

Ing. Attila Danko

konateľ spoločnosti


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti