Navigace

Politika IMS

Politika kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a systému manažmentu bezpečnosti informácií spoločnosti IBG Česko s.r.o.

Podnikateľské zameranie a odborná pôsobnosť

Spoločnosť IBG Česko s.r.o. (ďalej len IBG) prechádza v súčasnosti najvýznamnejšími zmenami od svojho založenia v roku 2002. Potreba týchto zmien vyplýva zo stratégie „Vízia 2020“, ktorú sme definovali v roku 2017, ktorá reaguje na zásadné zmeny v technológiách produktov nášho portfólia a nové trendy v niektorých segmentoch trhu.

Realizácia cieľov stratégie „Vízia 2020“ sa dotýka celej spoločnosti, od produktov a tvorby know-how komplexných riešení IBG cez organizáciu, procesy, až po systémy riadenia, reporting a ICT. Veľká pozornosť je venovaná predovšetkým oblasti HR, či nutnosti obsadenia novovytvorených pozícií kompetentnými pracovníkmi, alebo zaistením kvantity na súčasných pozíciách, či sofistikovaného systému vzdelávania, nutného pre udržanie dnešných pozícií na trhu a schopnosti etablovania sa v nových produktových a trhových oblastiach.

Externé impulzy pre tvorbu „Vízie 2020“ boli predovšetkým nové trendy v energetike spojené s decentralizáciou výroby elektrickej energie a tepla, štartujúce projekty na báze P 4.0 a tiež masívny prechod na technológiu lítiových batérií. Internými impulzmi bolo predovšetkým zvýšenie produktivity spoločnosti, optimalizácia súčasných procesov a implementácia procesov nových vrátane úprav organizačnej štruktúry, umožňujúce ďalšie aktivity a rast.

Pre jednoduchšie riadenie a prehľadnú prezentáciu činnosti spoločnosti sme jej aktivity rozdelili do piatich oblastí:

 • Mobilita
 • Energetika
 • Záložné napájanie
 • Dátové centrá
 • Dohľad a riadenie

Cieľom projektu „Vízia 2020“ je nadviazať na doterajšie úspechy, pozície a skúsenosti spoločnosti IBG a posunúť ju do nových oblastí a produktov, zvýšiť obraty a zisky, odlíšiť sa od konkurencie, tak rozpätím aktivít a produktov, ako aj tvorbou vlastných unikátnych riešení a tým dlhodobo stabilizovať celú spoločnosť a zabezpečiť jej rast.

Záväzok vrcholového vedenia spoločnosti

Vrcholové vedenie IBG sa zaviazalo vytvárať potrebné organizačné podmienky pre zlepšovanie efektivity riadenia prostredníctvom trvalého zlepšovania aplikovaných systémov manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu a manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej len BOZP.

Snahou spoločnosti IBG je takisto zaistiť kontinuitu podnikateľskej činnosti spoločnosti, minimalizovať prípadné škody predchádzaním bezpečnostným udalostiam a deklarovať zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom a verejnosti schopnosť chrániť dáta, informácie a majetok vlastný aj zverený v súlade s právnymi a zmluvnými požiadavkami. Na presadenie Politiky systému manažmentu bezpečnosti informácií je v spoločnosti zavedený, udržiavaný a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií bezpečnosti podľa normy ČSN ISO/IEC 27001.

Pre splnenie svojich záväzkov vrcholové vedenie IBG:

 • zlepšuje procesy výroby, logistiky, obchodu a servisu a zaisťuje dostupné zdroje – finančné, personálne, materiálno-technické,
 • zisťuje spokojnosť zákazníkov na produkty a technické služby a vyberá a hodnotí dodávateľov výrobkov a služieb pre zlepšovanie kvality vyrábaných zariadení a vykonávaného servisu,
 • uplatňuje požiadavky právnych predpisov a iných záväzných požiadaviek v oblastiach manažmentu kvality, životného prostredia a BOZP,
 • zlepšuje environmentálny profil spoločnosti s cieľom ochrany životného prostredia a prevencie znečistenia, využíva informácie o významných environmentálnych aspektoch a ich dopadoch na výrobu a servis,
 • identifikuje a riadi riziká a príležitosti manažmentu kvality a životného prostredia na zvyšovanie efektivity integrovaného systému manažmentu,
 • priebežne identifikuje nebezpečenstvo a hodnotí riziká BOZP pri výrobe a vykonávaní servisu a uplatňuje opatrenia na ich riadenie, vydáva opatrenia na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia a zlepšuje výkonnosť BOZP,
 • zlepšuje internú aj externú komunikáciu so zainteresovanými stranami, predovšetkým so správnymi orgánmi k problematike ochrany životného prostredia a BOZP,
 • upevňuje povedomie zamestnancov o významnosti plnenia všetkých povinností v oblastiach kvality výroby a servisu, ochrany životného prostredia a BOZP,
 • napĺňa všetky požiadavky relevantných právnych predpisov, ktoré sú na spoločnosť v oblasti bezpečnosti informácií stanovené,
 • zaisťuje dostupnosť informácií kedykoľvek a kdekoľvek pre určených pracovníkov a subjekty,
 • zaisťuje správnosť a pravdivosť informácií,
 • zabezpečuje prístupnosť Informácií len tomu, kto ich potrebuje na účel výkonu povolania,
 • zaisťuje zamestnancom trvalé vzdelávanie v oblasti bezpečnosti informácií,
 • považuje porušenie pravidiel bezpečnosti informácií za hrubé porušenie v súlade so zákonníkom práce,
 • zaisťuje, aby prijímané bezpečnostné opatrenia boli priamo úmerné miere rizík a miere akceptovateľnosti, stanovené vedením spoločnosti,
 • bude zvyšovať účinnosť systému manažmentu bezpečnosti informácií.

Politika kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a systému manažmentu bezpečnosti informácií je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti IBG Česko s.r.o.

Aleš Zázvorka
konateľ spoločnosti

Podpísaný originál dokumentu je k dispozícii v sídle spoločnosti.


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov